Szanowni Państwo,
Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPIS TREŚCI:
I. Wstęp – informacje ogólne, podstawy prawne, dane kontaktowe
II. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

III. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
IV. Bezpieczeństwo danych osobowych
V. Jak przetwarzamy Twoje dane?
VI. Zgoda – cofnięcie zgody
VII. Przechowywanie danych
VIII. Udostępnianie danych innym podmiotom
IX. Cookies
X. Zmiany w Polityce

I. Wstęp – informacje ogólne, podstawy prawne, dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Flint sp. z o.o. („Flint”, lub „my”), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających stronę internetową lub kontaktujących się z nami osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną, portale społecznościowe lub za pośrednictwem naszych partnerów (dalej zwanych „Użytkownikami”). Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad przetwarzania ich danych osobowych jest obowiązujące od 25 maja 2018 r rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej „RODO” ( stosowane. wraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Prywatność naszych Użytkowników jest priorytetem Flint, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym aby mógł świadomie i swobodnie decydować o tym, czy i w jakim zakresie skorzysta z naszych usług.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników oraz do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.

Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulamin świadczenia usług elektronicznych Flint oraz oświadczenia i informacje, które Użytkownik będzie otrzymywać w chwili zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (ustalenie warunków dzierżawy, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (ADO):

Flint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-728 Warszawa), przy ulicy Powązkowskiej 59E, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136647, nr NIP: 1180004128

e-mail: flint@flint.com.pl

osoba do kontaktu ze strony ADO:

Przemysław Długołęcki

e-mail: przemek@flint.com.pl

II. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. 
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Reagujemy na chęć skorzystania z prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Flint realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 16-21 RODO.

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do danych – w tym potwierdzenia przez Flint czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Flint i jeśli tak to w jaki sposób,
 • sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne, analityczne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to zgodnie z prawem mają pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie,
 • usunięcia danych osobowych przez Flint („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków m.in. w zakresie korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych,
 • przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres wskazany w pkt I. powyżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych

Flint podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 1. poufności – chronimy dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 2. integralności –chronimy dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 3. dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Flint mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

V. Jak przetwarzamy Twoje dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Flint przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, Flint informuje Użytkownika np. na piśmie przy składaniu zmówienia dostarczenia towaru lub wykonania usługi etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. W przypadku podawania przez Ciebie danych kontaktowych, wystarczy, że podasz nam tylko jedną z dwóch dostępnych: numer telefonu albo adres email.

Sposób zbierania danych

Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym od Ciebie na podstawie Twojej zgody, od naszych partnerów, z naszych stron internetowych, mediów społecznościowych, infolinii. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych Flint gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie IX).

VI. Zgoda – wycofanie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Flint nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing środkami komunikacji elektronicznej).

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości dalszego korzystania z naszych usług. Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.
Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

VII. Przechowywanie danych

Flint przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w zależności od celu przetwarzania. Co do zasady przechowujemy dane przez okres trwania umowy i do upływu terminu przedawnienia roszczeń, oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji.

Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

VIII. Udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

Możemy udostępnić Twoje dane upoważnionym pracownikom administratora oraz zewnętrznym podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, prawnych, serwisowych, handlowych, technicznych, kurierskich

W zakresie celu marketingowego odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego mogą być nasi partnerzy handlowi

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

IX. Cookies

W związku z korzystaniem ze strony internetowej Flint gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Flint wykorzystuje te dane przede wszystkim w celach technicznych związanych z administracją serwerów, oraz w celach statystycznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www Flint. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Nasza strona www wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez stronę internetową pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie ze strony. 

X. Zmiany w Polityce

Flint sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informowali stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

1. Strony transakcji
Właścicielem sklepu  i stroną sprzedającą jest firma Flint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-728, ul. Powązkowska 59E, NIP 118 00 04 128, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000136647.
Dane kontaktowe firmy to: tel. 22 331 88 77. e –mail: flint@flint.com.pl
2. Witryna działa w Internecie pod adresem  www.flint.com.pl
Kupującym mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, stale lub czasowo zamieszkałe w Polsce, osoby prawne lub inne podmioty zdolne do czynności prawnych, mające siedzibę na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem strony – www.flint.com.pl.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Przedmiot transakcji
1) Dane o towarach, zawarte na witrynie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego, lecz są informacjami stanowiącymi zaproszenie do złożenia oferty handlowej zakupu Kupującego.
2) Z uwagi na stałą aktualizację zawartości witryny,  niektóre towary mogą być czasowo niedostępne, a ceny artykułów dostępnych wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, firma Flint poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.
3) Ceny towarów podane w witrynie są wyrażone w polskich złotych i zostały skalkulowane w sposób obejmujący podatek VAT i koszt KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami). Ceny te nie zawierają kosztów realizacji zapłaty, pobieranych przez firmy kurierskie lub bank od Kupującego, przy dokonywaniu zapłaty.
4) Koszt transportu towaru pokrywa Kupujący.
5) Do zawarcia umowy kupna – sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego określonej oferty zakupu, złożonej przez Kupującego w zamówieniu.
6) Brak potwierdzenia zamówienia w terminie lub odmowa potwierdzenia, powodują niedojście umowy kupna – sprzedaży do skutku.

3. Zamówienie i realizacja zamówień
1) Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Kupującego formularza zamówienia w witrynie internetowej lub telefonicznie pod numerem: +48 22 331 88 77.
2) W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez witrynę www.flint.com.pl zamówienie, zostanie potwierdzone drogą mailową w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.
3) Sprzedający zastrzega prawo i możliwość nagrywania rozmów telefonicznych dla celów  dowodowych oraz żądania udostępnienia dokumentów potwierdzających  tożsamość osób oraz ich prawo do działania w imieniu Kupujących.
4) Towar zostanie dostarczony zgodnie z zamówieniem w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zostanie wydany po dokonaniu zapłaty ceny za pisemnym pokwitowaniem odbioru wyłącznie Kupującemu lub innej osobie pełnoletniej, upoważnionej do odbioru przez Kupującego. W wypadku braku możliwości wydania towaru właściwej osobie w uzgodnionym miejscu i czasie, umowę  uważa się za niezawartą.
Z chwilą wydania towaru,  na Kupującego przechodzą prawa i ryzyka związane z towarem.
Odpowiedzialność za wady towaru
I. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu będą rozpatrywane w przypadku zgłoszenia ich pracownikowi firmy kurierskiej najpóźniej w momencie odbioru przesyłki i spisaniu przy udziale w/w pracowników podmiotów dostarczających przesyłki protokołu reklamacyjnego określającego, co najmniej rodzaj i zakres uszkodzeń.
II . Wybrane artykuły dostępne w witrynie www.flint.com.pl posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji. Warunki gwarancji mogą być różne dla różnych artykułów.
III. W przypadku reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Gwarantem lub serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Jeżeli nic innego nie wynika z dokumentu gwarancji, termin, na jaki udzielona została gwarancja, wynosi jeden rok.
IV. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi.
6) W wypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia okaże się, że Sprzedający nie może go zrealizować, Kupującemu zostanie zaproponowany inny termin dostarczenia lub inny towar, zbliżony do zamówionego i w cenie od zamówionego nie wyższej. Kupujący może nie przyjąć zamian i od umowy odstąpić. Wyrażenie przez Kupującego zgody na takie zmiany stanowi zawarcie nowej umowy kupna -sprzedaży w miejsce dotychczasowej.

4. Formy płatności
1) Zapłata ceny następuje w sposób uzgodniony przez strony:
a) przelew na rachunek bankowy (przedpłata)
Dane do przelewu:
Flint  Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 59E
01-728 Warszawa
nr konta  27 1540 1157 2001 6613 0071 0001 BOŚ BANK
b) gotówką do rąk osoby dostarczającej towar;
2) Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu dokonania zapłaty.

5. Gwarancja
1) Wszystkie towary w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
2) Na wszystkie towary producent udziela gwarancji. Warunki gwarancji oraz lista punktów serwisowych wskazane są w dokumencie gwarancji dołączonym do towaru oraz na stronach internetowych poszczególnych producentów.

6. Postanowienia końcowe
1) Regulamin niniejszy ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych na odległość, uregulowanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2) Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego uprzednią zgodą na zapoznanie się z propozycją zawarcia umowy kupna- sprzedaży z użyciem poczty elektronicznej.
3) W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru Kupujący ma prawo do jego zwrotu w ramach odstąpienia od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie na piśmie.
4) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany na adres sklepu za pośrednictwem firmy przewozowej  lub dostarczony osobiście w oryginalnym, nieuszkodzonym  opakowaniu łącznie z jego nieużywaną zawartością (inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu – faktura lub paragon, itp.).
5) W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo  nieprzyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności odstąpienia od umowy.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą cenę.
6) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem 10 dni od daty otrzymania towaru;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach  programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego  w złożonym przez  niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) Usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych
7) Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji złożonego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych danych w celach marketingowych. Na życzenie Kupującego Sprzedający usunie dane z bazy najpóźniej po upływie okresu 1 miesiąca. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na powyższe.
8) Terminy wykonania zobowiązań  określone w regulaminie, ulegają odpowiedniemu przedłużeniu w wypadku braku możliwości świadczenia w wyniku działania siły wyższej, w postaci, np. awarii sieci energetycznej, sieci Internet lub jej części, wojny, klęsk żywiołowych, strajków, zamieszek lub aktów władz.

Flint Sp. z o.o.

Kontakt z nami

Nasz adres:
ul. Powązkowska 59E
01-728 Warszawa

Jesteśmy czynni:
poniedziałek-piątek: 8:00-16:00