Regulamin - Flint
flint logo

Regulamin

 

 

Szanowni Państwo,
Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest FLINT SP. Z O.O., ul. Powązkowska 59 E, 01-728 Warszawa, NIP: 118 00 04 128, REGON: 013007940
2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez FLINT SP. Z O.O., a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.
3. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.
4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez FLINT SP. Z O.O., Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z FLINT SP. Z O.O. w następujący sposób: – za pośrednictwem poczty e-mail na adres flint@flint.com.pl – za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: FLINT SP. Z O.O., ul. Powązkowska 59 E, 01-728 Warszawa
5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.
7. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
8. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.
9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania.
b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z FLINT SP. Z O.O. zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.

 

1. Strony transakcji
Właścicielem sklepu  i stroną sprzedającą jest firma Flint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-728, ul. Powązkowska 59E, NIP 118 00 04 128, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000136647.
Dane kontaktowe firmy to: tel. 22 331 88 77. e –mail: flint@flint.com.pl
2. Witryna działa w Internecie pod adresem  www.flint.com.pl
Kupującym mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, stale lub czasowo zamieszkałe w Polsce, osoby prawne lub inne podmioty zdolne do czynności prawnych, mające siedzibę na terenie Polski.

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem strony – www.flint.com.pl.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Przedmiot transakcji
1) Dane o towarach, zawarte na witrynie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego, lecz są informacjami stanowiącymi zaproszenie do złożenia oferty handlowej zakupu Kupującego.
2) Z uwagi na stałą aktualizację zawartości witryny,  niektóre towary mogą być czasowo niedostępne, a ceny artykułów dostępnych wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, firma Flint poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.
3) Ceny towarów podane w witrynie są wyrażone w polskich złotych i zostały skalkulowane w sposób obejmujący podatek VAT i koszt KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami). Ceny te nie zawierają kosztów realizacji zapłaty, pobieranych przez firmy kurierskie lub bank od Kupującego, przy dokonywaniu zapłaty.
4) Koszt transportu towaru pokrywa Kupujący.
5) Do zawarcia umowy kupna – sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego określonej oferty zakupu, złożonej przez Kupującego w zamówieniu.
6) Brak potwierdzenia zamówienia w terminie lub odmowa potwierdzenia, powodują niedojście umowy kupna – sprzedaży do skutku.

3. Zamówienie i realizacja zamówień
1) Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Kupującego formularza zamówienia w witrynie internetowej lub telefonicznie pod numerem: +48 22 331 88 77.
2) W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez witrynę www.flint.com.pl zamówienie, zostanie potwierdzone drogą mailową w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.
3) Sprzedający zastrzega prawo i możliwość nagrywania rozmów telefonicznych dla celów  dowodowych oraz żądania udostępnienia dokumentów potwierdzających  tożsamość osób oraz ich prawo do działania w imieniu Kupujących.
4) Towar zostanie dostarczony zgodnie z zamówieniem w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zostanie wydany po dokonaniu zapłaty ceny za pisemnym pokwitowaniem odbioru wyłącznie Kupującemu lub innej osobie pełnoletniej, upoważnionej do odbioru przez Kupującego. W wypadku braku możliwości wydania towaru właściwej osobie w uzgodnionym miejscu i czasie, umowę  uważa się za niezawartą.
Z chwilą wydania towaru,  na Kupującego przechodzą prawa i ryzyka związane z towarem.
Odpowiedzialność za wady towaru
I. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu będą rozpatrywane w przypadku zgłoszenia ich pracownikowi firmy kurierskiej najpóźniej w momencie odbioru przesyłki i spisaniu przy udziale w/w pracowników podmiotów dostarczających przesyłki protokołu reklamacyjnego określającego, co najmniej rodzaj i zakres uszkodzeń.
II . Wybrane artykuły dostępne w witrynie www.flint.com.pl posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji. Warunki gwarancji mogą być różne dla różnych artykułów.
III. W przypadku reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Gwarantem lub serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Jeżeli nic innego nie wynika z dokumentu gwarancji, termin, na jaki udzielona została gwarancja, wynosi jeden rok.
IV. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi.
6) W wypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia okaże się, że Sprzedający nie może go zrealizować, Kupującemu zostanie zaproponowany inny termin dostarczenia lub inny towar, zbliżony do zamówionego i w cenie od zamówionego nie wyższej. Kupujący może nie przyjąć zamian i od umowy odstąpić. Wyrażenie przez Kupującego zgody na takie zmiany stanowi zawarcie nowej umowy kupna -sprzedaży w miejsce dotychczasowej.

4. Formy płatności
1) Zapłata ceny następuje w sposób uzgodniony przez strony:
a) przelew na rachunek bankowy (przedpłata)
Dane do przelewu:
Flint  Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 59E
01-728 Warszawa
nr konta  27 1540 1157 2001 6613 0071 0001 BOŚ BANK
b) gotówką do rąk osoby dostarczającej towar;
2) Towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu dokonania zapłaty.

5. Gwarancja
1) Wszystkie towary w sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
2) Na wszystkie towary producent udziela gwarancji. Warunki gwarancji oraz lista punktów serwisowych wskazane są w dokumencie gwarancji dołączonym do towaru oraz na stronach internetowych poszczególnych producentów.

6. Postanowienia końcowe
1) Regulamin niniejszy ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych na odległość, uregulowanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2) Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego uprzednią zgodą na zapoznanie się z propozycją zawarcia umowy kupna- sprzedaży z użyciem poczty elektronicznej.
3) W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru Kupujący ma prawo do jego zwrotu w ramach odstąpienia od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie na piśmie.
4) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany na adres sklepu za pośrednictwem firmy przewozowej  lub dostarczony osobiście w oryginalnym, nieuszkodzonym  opakowaniu łącznie z jego nieużywaną zawartością (inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu – faktura lub paragon, itp.).
5) W przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych warunków przez Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo  nieprzyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności odstąpienia od umowy.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą cenę.
6) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem 10 dni od daty otrzymania towaru;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach  programów komputerowych po usunięciu ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego  w złożonym przez  niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) Usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych
7) Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji złożonego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych danych w celach marketingowych. Na życzenie Kupującego Sprzedający usunie dane z bazy najpóźniej po upływie okresu 1 miesiąca. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na powyższe.
8) Terminy wykonania zobowiązań  określone w regulaminie, ulegają odpowiedniemu przedłużeniu w wypadku braku możliwości świadczenia w wyniku działania siły wyższej, w postaci, np. awarii sieci energetycznej, sieci Internet lub jej części, wojny, klęsk żywiołowych, strajków, zamieszek lub aktów władz.

Flint Sp. z o.o.

Skontaktuj się!